Versoepelingen aangekondigd voor winstbelasting bij verkoop. - Wonen aan de Côte Azur
Het beste aanbod, online en off-market.
Neem nu contact op +33770186203 (ook WhatsApp ) of gebruik ons persoonlijke zoekformulier

Versoepelingen aangekondigd voor winstbelasting bij verkoop.

Door in Blog met 0 Comments

Begin dit jaar informeerden de ABN AMRO u reeds over de diverse wijzigingen in de Franse persoonlijke fiscale heffingen welke per 1 januari dit jaar zijn ingevoerd. Op 16 juni jl. heeft de Franse president François Hollande opnieuw wijzigingen aangekondigd ten aanzien van de inkomstenbelasting over de winst bij verkoop van uw Franse woning. En dit jaar betreft het een versoepeling. Met deze wijzigingen wordt een stimulering van de Franse woning markt beoogd.

Middels onderstaand overzicht informeren wij u over de bestaande fiscale regeling voor de Franse winstbelasting alsmede over de aangekondigde wijzigingen welke beoogd zijn om per 1 september 2013 in werking te treden.

Huidige regeling voor de Franse winstbelasting

Vermogenswinst behaald bij de verkoop van uw Franse woning dat diende als hoofdverblijf (ingezetenen) is vrijgesteld.

Vermogenswinst ten aanzien van de verkoop van uw Franse woning welke niet als hoofdverblijf werd aangemerkt, is in beginsel belast naar het forfaitaire tarief van 19% (EU-ingezetenen). Voetnoot: Als niet EU ingezetene heft Frankrijk een forfaitaire heffing van 33,33% over de winst bij verkoop van Frans onroerend goed, terwijl bij inwonersschap van bepaalde landen (fiscaal niet coöperatief) een forfaitaire heffing van 75% opkomt.

Sinds augustus 2012 worden over inkomsten uit uw Franse vakantiewoning eveneens sociale heffingen van 15,5% verschuldigd.

Vanaf 1 januari 2013 wordt de vermogenswinst gerealiseerd op een Franse onroerend goed (anders dan bouwterreinen) met een aanvullende progressieve heffing belast van 2% (vanaf een vermogenswinst van € 50.000) tot 6% (bij een vermogenswinst van € 250.000 of meer).

Indien u derhalve een vermogenswinst bij de verkoop van uw Franse vakantie woning realiseert, kunnen aldus in totaal de volgende heffingen opkomen:

–       het forfaitaire tarief van 19% (EU ingezetenen),

–       vermeerderd met een aanvullende heffing indien de winst  > € 50.000 (2 tot 6%),

–       vermeerderd met de sociale heffing van 15,5%.

Voor EU ingezetenen betreft dit aldus een heffing over de verkoopwinst van uw woning van in totaal minimaal 34,5% en maximaal 40,5%.

Hoe wordt de belastbare grondslag van deze winstbelasting berekend?

Als belastbare grondslag voor de winstbelasting geldt als uitgangspunt de verkoopprijs (dan wel waarde in het economische verkeer van de woning) minus de  prijs welke u ervoor heeft betaald.

Deze aankoopprijs mag voorts in beginsel worden verhoogd met:

–       een vast percentage van 7,5%, danwel de werkelijk gemaakte kosten;

–       de werkelijke verbeteringskosten danwel een vast percentage van 15% indien u langer dan 5 jaren eigenaar van de woning was.

Uiteraard dienen de genoemde kosten te worden aangetoond met bewijzen, waarbij voorts niet alle kosten in aftrek worden geaccepteerd.

Vrijstelling

Vanaf het vijfde bezitsjaar geldt, afhankelijk van het aantal bezitsjaren, op het moment van de verkoop van de tweede woning een vrijstelling. Deze vrijstelling is als volgt te berekenen:

– 2% voor ieder jaar bezit tussen het 6e en 17e jaar vanaf de verkrijging;

– 4% voor ieder jaar bezit tussen het 18e en 24e jaar vanaf de verkrijging; en

– 8% voor ieder jaar bezit tussen het 25e en 30e jaar vanaf de verkrijging.

Na een bezitsperiode van 30 jaren is de winst aldus volledig vrijgesteld van heffing.

Aangekondigde wijzigingen

De wijzigingen welke per 1 september dit jaar beoogd worden inwerking te treden luiden als volgt.

1)    De lengte van de bezitsperiode van de woning waarna een volledige vrijstelling voor de winstbelasting wordt verkregen, zal worden verkort van 30 jaren naar 22 jaren.

Dit geldt uitsluitend voor de winstbelasting heffing. De sociale heffing zal wel voor een periode tot 30 bezitsjaren verschuldigd blijven, waarbij jaarlijks een progressieve heffing zal worden geïntroduceerd welke in het dertigste jaar het maximale bedrag zal hebben bereikt.

2)    Bij een verkoop in de periode tussen 1 september 2013 en 30 augustus 2014 geldt een uitzonderlijk aanvullende korting van 25% over de netto winst. Deze wordt berekend na toepassing van de vrijstelling in verband met de bezitsperiode.

Op 18 juli jl. heeft de minister van financiën de aangekondigde wijzigingen gepresenteerd aan de Senaat. De exacte tekst van de wet is nog niet bekend, doch verwacht wordt dat deze op korte termijn wordt gepubliceerd, waarop de wijzigingen in werking zullen treden.

Hopelijk geeft dit overzicht u meer duidelijkheid over de Franse heffingen welke bij een verkoop van uw Franse woning kunnen opkomen. Mocht uw Franse woning reeds in de verkoop staan, danwel u intenties hebben tot verkoop, dan verdient het aldus aanbeveling in overleg met uw fiscalist met de ondertekening van de `compromis de vente` tot na 1 september 2013 te wachten!

Uiteraard houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van op handen zijnde wijzigingen, mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met uw contactpersoon van onze private bank.

Daniëlla van de Putte

Afdeling International Structuring & Estate Planning

Share This